search

تلگرامون-نمایش جزییات کانال

نام کانال: باکلاس باشیم
 
دسته بندی:
  • سبک زندگی 🏃
  • سرگرمی 🎪
 
 
توضیحات کانال:
 

اعضا

پیام‌های ۲۴ ساعت گذشته

پیام‌های ۷روز گذشته

میانگین مشاهده پیام‌های ۷ روز گذشته*
* برای محاسبه میانگین مشاهده پیام‌ها از تعداد مشاهده هر پیام پس از ۱۲ ساعت استفاده شده است.
 
 

آخرین پیام‌های کانال


1397/01/31 12:46:09
اگر نوزادتان را به شدت تکان دهید علاوه بر نابودی سلول‌های مغزی کودک، باعث تکان خوردن مغز در جمجمه و خون‌‌ریزی مغزی کودک خواهید شد که منجر به" ضربه مغزی دائمی یا مرگ" میشود! #مادرانه @bakelasbashim
1397/01/31 11:28:56
🍃 آخرین روز فروردین هم ازراه رسید "خوب" یا بدفروردین تمام شد الهی "اردیبهشت" براتون "برکت" "شادی" "آرامش" خوشبختی موفقیت و "نگاه خدا" را به همراه داشته باشه🌺🍃 @bakelasbashim @rangekhoda
تصویر
1397/01/30 22:59:50
تحصیل در قبرس🌺 آکادمی دکترعلی برای صدها نفر از قبرس پذیرش گرفته😍 دکتر علی رجب زاده،از دوستان بسیار معروف وموفق من در قبرس هستن💪 حتماعضو بشید کانال آکادمی @draliacademy کانال تخصصی قبرس @emu111
1397/01/30 22:46:10
🌼🍃 شخصی ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ای همسرش را ﺭﻧﺠﺎﻧﺪ ... اﻣﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ ﺷﺪ. اﺯ ﺭاﻩ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻝهمسرش ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ. اﺯﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺩاﻧﺎی ﺷﻬﺮﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ اﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕ ﻛﺮﺩ. ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: برای ﺟﺒﺮاﻥ ﺳﺨﻨﺖ ﺩﻭﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫی ﺟﻮاﻥ ﺑﺎﺷﻮﻕ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭاﻩ ﺣﻞ ﺭا ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﺡ ﺩﻫﺪ. ﭘﻴﺮ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪ ﮔﻔﺖ: اﻣﺸﺐ ﺑﺎلشتی اﺯ ﭘﺮ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﻮﺷﻪ ﺁﻥ ﺭا ﺳﻮﺭاﺥ ﻛﻦ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﮕﺬاﺭﺗﺎ ﭘﺮﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﻫﺮﻭﻗﺖ اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻛﺮﺩی ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺭا ﺑﮕﻮﻳﻢ. ﺟﻮاﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﺷﺐ ﺭا ﺑﻪ آن کار ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﺪ. اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ اﺯ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻳﺦ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭﻟی ﺑﺎﺯﻫﻢ اﺩاﻣﻪ ﺩاد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﻠﻮﻉ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﺎﺭﺵ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ. ﺑﺎﺳﺮﻋﺖ ﻧﺰﺩ ﭘﻴﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩی ﮔﻔﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺣﺎﻻﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ؟ ﭘﻴﺮﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻭﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ اﻭ ﺑﺎ ﺳﺮاسیمگی ﮔﻔﺖ: اﻣﺎ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ ممکن اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭی اﺯ ﭘﺮﻫﺎ ﺭا ﺑﺎﺩ ﭘﺮاﻛﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ. ﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻢ ﺑﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ اﻭﻟﺶ نمیشود! ﭘﻴﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭﺳﺖ اﺳﺖ... ﻛﻠﻤﺎتی ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ میکنی ﻣﺜﻞ، ﭘﺮﻫﺎیی ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺩ اﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺑﺎﺯ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ... ﺩﺭ اﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻠﻤﺎﺕ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩاﺭی ﺩﻗﺖ کنید @bakelasbashim
1397/01/30 22:44:26
کمتر از ۷ ساعت خوابیدن درشب میتواند ریسڪ چاقـی، دیابت، افزایش فشــارخون، مشکلات قلبی، سکته ومشکلات روانی رابالا برده و عمر انسان را بین ٤ تا ۸ سال کاهش دهد! خوب زود بخوابیددیگه 🤪 @bakelasbashim
تصویر
1397/01/30 20:27:04
فرهنگ یعنی: عذرخواهی نشانه‌ی ضعف نیست. فرهنگ یعنی: کینه‌ها وبال گردن خودمان هستند. فرهنگ یعنی: لباس گران‌قیمت نشانه‌ی برتر بودن نیست. فرهنگ یعنی: به جای قدرت صدا، قدرتِ کلاممان را بالاتر ببریم فرهنگ یعنی: القاب ناپسند گذاشتن برای دوست، نشان صمیمیت نیست فرهنگ یعنی: هر کتاب یک تجربه است، تجربه‌هایمان را به اشتراک بگذاریم فرهنگ یعنی: وجدان کاری داشته باشیم. فرهنگ یعنی: چشم و هم‌چشمی را کنار بگذاریم. فرهنگ یعنی: تفاوت نسل‌ها را درک کنیم فرهنگ یعنی: آزادی ما نباید مانع آزادی دیگران شود. فرهنگ یعنی: به دیگران زُل نزنیم! فرهنگ یعنی: برای دیگران دعا کنیم فرهنگ یعنی: به اندازه از دیگران سوال بپرسیم تا دروغ نشنویم فرهنگ یعنی: در دورهمی‌ها کسی را سوژه‌ی غیبت کردنمان قرار ندهیم فرهنگ یعنی: در جمع از کسی سوال شخصی نپرسیم فرهنگ یعنی: کتاب بخوانیم.. سواد ربطی ب شعور نداره #فرهنگ_یعنى @bakelasbashim
1397/01/30 15:03:40
هرگز کودک زیر 2 سال را با تلویزیون سرگرم نکنید این کار به مغز کودک آسیب جدی میزند مغز کودکی که درحین تماشای تلویزیون غذامیخورد وضعیتی شبیه مسخ شدگی دارد #مادرانه @bakelasbashim
تصویر
1397/01/30 14:21:07
واکنش جالب روزنامه قانون به جمله ی برخی عادت کرده اند..😄 #اجتماعی پانوشت: خداروشکر همه جوره داریم به عقب بر... @bakelasbashim
تصویر
1397/01/30 13:59:57
با آلپاری در سال جدید از فرصت کسب درآمد از نرخ‌ تبدیل ارزها بهره بگیرید. http://u.to/LMblEQ
1397/01/30 12:31:28
#اخطار_سلامتی🚫 قوطی رب گوجه پس باز شدن و قرار گرفتن در معرض هوا تولید مواد سمی میکنید حتما رب گوجه را پس از باز کردن در ظرف دیگری تخلیه کنید @bakelasbashim
تصویر
1397/01/30 11:28:02
چطور با همسرمان ارتباط برقرار کنیم؟ 👈 لبخند بزنید 👈 شوخ‌طبع باشید 👈 بوی خوب بدهید 👈 خوب لباس بپوشید 👈 ارتباط چشمی برقرار کنید 👈 بهداشت فردی را رعایت کنید #مردونه @bakelasbashim
تصویر
1397/01/30 10:46:41
شجاع باش! حتی اگر شجاع نیستی، وانمود کن که شجاع هستی. هیچکس نمی‌تواند فرق این دو را بفهمد. مخصوصا که طرف مقابلت گاو هم باشد #نکات_ناب @bakelasbashim
1397/01/30 09:51:21
🌹🍃 در آخرین پنجشنبه فروردین ماه یادی کنیم از همه عزیزانی که پارسال در کنار ما بودند و امسال اسیر خاک هستند برای آمرزشان فاتحه و صلواتی ختم میکنیم 🙏 🌹🍃 @bakelasbashim @rangekhoda
تصویر
1397/01/29 22:39:54
کاش یه مغازه بود ،آدم میرفت میگفت بی زحمت یه کم "خیال خوش" میخوام ببخشیداین"خنده هاازته دل" چندن؟ این"آرامشا"لحظه ای چند؟ این"بی خیالیا"که میپاشن روزندگی مشتی چند؟ لحظه هاتون آروم🌸 @bakelasbashim
تصویر
1397/01/29 22:15:40
‎زندگی بهتر یعنی: ‎با کلمات تشویق‌آمیز، شریک زندگیتان را برای شکوفا کردن استعدادهایش یاری کنید. مثلاً... ‎ چه دکور باسلیقه‌ای ‎ این کارت خیلی عالی بود و... @bakelasbashim
تصویر
1397/01/29 20:56:26
#دعاى_قشنگ خدایا ... قسم به لحظه ای که دلم را می شکنند و جز تو مرهمی نیست قسم به لحظه ای که مرا می فروشند و جز تو خریداری نیست قسم به لحظه ای که تنهایم می گذارند و جز تو همراهی نیست قسم به لحظه ای که دوستم ندارند وعاشقی جز تو نیست من دوستت دارم بار الهی مرهمم باش، خریدارم باش، یارم باش، عاشقم باش که کسی جز تو دلسوزم نیست🙏🏻 @bakelasbashim
1397/01/29 18:56:49
‍ کودکتان را با دکتر و آمپول نترسانید ارزش این شغل بیش از این حرف هاست. و نگرش کودک به این شغل و این افراد عوض می‌شود. و احساس می‌کند آنها برای آزار و اذیت این کار گرانقدر را انجام می‌دهند. بلکه بگوییم آنها برای بهبود حال ما و مبارزه با میکروب ها آمپول می‌زنند، که ممکن است آن لحظه مقداری درد داشته باشد که من مطمئن هستم تو می توانی تحمل کنی. #مادر_باکلاس @bakelasbashim attach 📎
1397/01/29 17:27:16
خانمتواینطوری سورپرایز نکن خانومهااز مهمان ناخوانده و از پیش برنامه ریزی نشده خوششان نمی آید به او زمان کافى برای برنامه ریزی دهید و به خاطر داشته باشیدقبل ازدعوت کردن،بااومشورت کنید @bakelasbashim
تصویر
1397/01/29 15:50:58
راز زیبایی پوست زنان ژاپنی 👌 مقداری برنج راپودر کرده و کمی آب اضافه کنید تا خمیر شود و روی صورت ماساژ دهید زیرا باعث 👈تحریک ساخت کلاژن 👈بهبود خاصیت ارتجاعی 👈ورفع لکه های پوست @bakelasbashim
تصویر
1397/01/29 13:43:52
‎بشتابید بشتابید💁🏻‍♀️ ‎حراج ٦٥ درصدی شال های فرانسوی در روبان🎀😍 ‎عجله کنید تا تموم نشده🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️ http://yon.ir/CPxvx https://t.me/rubanchannel